Program predškole realizira se prema Programskom usmjerenju za rad s djecom u godini prije polaska u školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim drugim oblikom predškolskog odgoja i naobrazbe.