Namjena i način ostvarivanja programa :
Njega, odgoj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb djece rane i predškolske dobi prilagođena razvojnim mogućnostima, sposobnostima i potrebama djece.

U svakoj životnoj situaciji u vrtiću, kako u spontanim tako i u planiranim aktivnostima djeteta, potiče se zdrav rast i razvoj kroz četiri područja:
– motoriku i zdravlje,
– socioemocionalni razvoj,
– spoznajni razvoj,
– komunikaciju, izražavanje i stvaranje.

Poticanjem djetetova razvoja kroz navedena područja, jača se djetetova autonomnost i omogućuje mu se izražavanje njegovih stvaralačkih i kreativnih svojstava.

Zastupljenost i karakter konkretnih zadaća u pojedinim područjima razvoja određuje se planom rada svake pojedine dobne skupine prema razvojnim osobinama i mogućnostima djece te dominantnim potrebama djece.

Svaka dobna skupina kreira svoj specifičan program po principima integriranog kurikuluma, koji kao otvoreni proces omogućuje ostvarivanje svih zadaća i posebnosti kako djece, tako i okolnosti u kojima se odgojno-obrazovni proces odvija.

Sadržaji i teme programa planiraju se prvenstveno u skladu sa specifičnim interesima djeteta za pojave, probleme i teme koje proizlaze iz djetetovog neposrednog iskustva, ciklusima u prirodi i kulturnim odrednicama životne sredine djeteta.

Kod planiranja rada velika se pažnja polaže kreiranju organizacijsko – materijalnog i socijalnog konteksta koji mora biti u funkciji poticanja djetetove igre, njegovog aktivnog istraživanja materijala i svijeta koji ga okružuje, stjecanje različitog iskustva i učenja. Dijete u vrtiću uči spontano, kroz igru u bogatoj materijalnoj sredini, ono uči čineći.

Važno je da dijete u uvjetima dječjeg vrtića ima mogućnost uspostavljanja i proširivanja emocionalnih i socijalnih veza u interakciji s odraslima i drugom djecom.

Redoviti desetosatni program provodi se u Velikoj Gorici (objekti Pucekovićeva i Kurilovečka), Vukovini, Buševcu i Mraclinu u 22 dobne skupine, od kojih je 6 jasličkih dobnih skupina.

Sustav izobrazbe odgojitelja djece predškolske dobi obuhvaća preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje (3 godine) . Stječe se akademski naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea). Odgojitelj/odgojiteljica djece rane i predškolske dobi završetkom preddiplomskoga studija predškolskoga odgoja i obrazovanja stječu pravo rada na poslovima odgojitelja u predškolskim ustanovama u Hrvatskoj. Diplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2 godine) može se upisati nakon završenog preddiplomskog studija i stječe se akademski naziv magistar/magistrica ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Unaprijeđivanjem vlastitih kompetencija i profesionalnim razvitkom stječu se najnovije informacije o najučinkovitijim načinima učenja djece, o najboljim metodama ostvarenja planova iz kurikuluma ali i saznanja o tome koja su znanja i vještine potrebne za kvalitetan i uspješan razvoj djeteta predškolske dobi.