Irena Kozmić,
dipl. defektolog odgajatelj predškolske djece

Djelatnost našeg Vrtića je predškolski odgoj i naobrazba, te skrb o djeci predškolske dobi od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje po određenom programu za dijete.

O dinamici kretanja na planu predškolskog odgoja svjedoči i revidirani program, donijet 1983. godine pod naslovom Osnove programa rada s djecom predškolskog uzrasta. Taj se program postupno uvodio: najprije u rad s djecom jaslične dobi, zatim u vrtićima sa djecom u četvrtoj godini da bi napokon zahvatio čitavu predškolsku populaciju, uključujući i kraće programe.

Opća značajka svih tih nastojanja je napuštanje rigidnosti u radu, svojedobno nastale pod utjecajem sovjetskih uzora, te veća okrenutost djetetu i roditeljima. To je pak, iziskivalo znatniju i primjereniju profesionalnu pripremljenost kadrova koji rade s predškolskom djecom. Ta nastojanja dovela su do programskih usmjerenja devedesetih godina i prilagođenosti izvedbenih programa djeci i uvjetima sredine u kojoj vrtići djeluju. Sve je to konačno regulirano i novim Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi usvojenom u Saboru Republike Hrvatske 1997. godine.

Tijekom proteklih desetljeća naše odgojiteljice zajedno i u suradnji sa stručnim djelatnicima pedagooginjom, psihologinjom i zdravstvenom voditeljicom na različite su načine sudjelovale i sudjeluju u stvaranju i razvitku suvremene hrvatske predškolske teorije i prakse u predškolskom odgoju.

U okviru svoje djelatnosti Vrtić organizira i provodi:

-redovite programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

-program predškole.

U okviru našeg vrtića već godinama Udruženje “Djeca prva” provodi igraonice za djecu iz socio-depriviranih sredina na području Velike Gorice, na lokacijama centralnog objekta.

Dječji vrtić Velika Gorica svojom otvorenošću, suradnjom, stručnošću podiže kvalitetu kulture življenja na području Grada. Povezao je sve čimbenike koji trebaju i mogu brinuti o najmlađima i njihovim potrebama. Naš odnos prema njima je i naša karta za budućnost.

Irena Kozmić
Tel.: 01 6260 661
E-Mail: ravnateljica@vrtic-vg.hr

Vedrana Debijađi, profesor pedagogije
Stručni suradnik pedagog

Stručni suradnik pedagog prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada, stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces. Predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada. Predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja. Ostvaruje suradnju s roditeljima, pomaže im u odgoju i obrazovanju djece, rješavanju odgojno-obrazovnih problema te im pruža podršku i osnažuje ih u njihovim roditeljskim vještinama. Surađuje s odgojno-obrazovnim ustanovama i drugima zbog ostvarivanja zadaća odgojno-obrazovnog rada, a prema Godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića. Surađuje s lokalnom zajednicom i unapređuje cjelokupan rad vrtića. Pridonosi razvoju timskoga rada u dječjem vrtiću i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava. Javno predstavlja odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića.

Vedrana Debijađi
Tel.: 01 6260 030
E-Mail: pedagoginja@vrtic-vg.hr

Ljubica Lovreković, profesor psihologije
Stručni suradnik psiholog

Stručni suradnik psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta, postavlja razvojne zadaće i skrbi se o psihičkom zdravlju djece. Svojim djelovanjem pridonosi razvoju timskog rada u dječjem vrtiću i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava. Posebno je važna uloga psihologa u prepoznavanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djece s teškoćama i darovite djece) i promišljanju razvojnih zadaća za njihovo napredovanje prema sposobnostima. Radi i s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i njihovim roditeljima na emocionalno-psihološkome snaženju obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta. Surađuje i sudjeluje u programima stalnog usavršavanja odgojitelja, s roditeljima i lokalnom zajednicom te unapređuje cjelokupan rad u dječjem vrtiću. Povezuje se sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, koristi se supervizijskom pomoći i sudjeluje u istraživanjima u dječjem vrtiću te javno prezentira rezultate.

Ljubica Lovreković
Tel.: 01 6222 786
E-Mail: psihologinja@vrtic-vg.hr

Vujnović Kristina, Bacc.med.tech,
zdravstveni voditelj

Zdravstveni voditelj u vrtiću radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece. Provođenjem mjera zdravstvene zaštite djece predškolske dobi obuhvaćaju potrebne preduvjete za osiguravanje pravilnog rasta i razvoja predškolske djece u dječjem vrtiću.

Zdravstveni voditelj u vrtiću:

sustavno prati rast i razvoj djece te njihovo stanje uhranjenosti
poduzima preventivne mjere za smanjenje pojave zaraznih bolesti i prevencije ozljeda
vodi brigu o zdravoj prehrani djece u vrtiću prema Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi
izrađuje jelovnik po normativima preporučenim od Ministarstva zdravstva a navedeno u Programu za zdravstvenu zaštitu djece, higijene i pravilne prehrane djece udječjim vrtićima (NN 105/2002)
provodi zdravstveno – savjetodavni rad na aktualne teme s odgajateljima, roditeljima, djecom i osobljem vrtića
surađuje s roditeljima djece s posebnim potrebama u prehrani
provodi edukaciju odgojitelja u posebnim situacijama kod akutnih stanja i povreda
provodi edukaciju odgojitelja o suvremenom pristupu očuvanja i unapređivanja zdravlja
surađuje s Epidemiološkom službom
brine o očuvanju zdravlja u vrtiću kroz: o praćenje pobola djece o antropometrijska mjerenja – praćenje stanja uhranjenosti djece o unapređenje i razvoj kulturno higijenskih navika kod djece (pranje ruku, pranje zuba, higijena prehrane, higijena odijevanja, održavanje urednim unutrašnjeg i vanjskog prostora i opreme – razvoj ekološke svijesti) o praćenje procijepljenosti djece i upućivanje na docjepljivanje

Za očuvanje i unapređivanje zdravlja djece provode se mjere iz novog Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima koje je donijelo Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, NN/12/11/2007).

Zdravstveni voditelj u vrtiću otkriva i procjenjuje zdravstveni status djeteta kod prijema u dječji vrtić i to kroz:

provođenje individualnog razgovora s roditeljima novoprimljene djece
prikuplja liječničke potvrde kod prijema djece u dječji vrtić
provodi protuepidemijske mjere kod pojave zaraznih bolesti
prikuplja liječničke potvrde nakon povratka djece poslije bolesti
provodi zdravstveni odgoj djece i odraslih
provjerava dokumentaciju o procijepljenosti djece te u slučaju odstupanja od propisanog kalendara cijepljenja upućuje na docjepljivanje
upućuje djelatnike vrtića na preglede za zdravstveni list i zdravstvenu sposobnost radnika

Zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Stoga, ukoliko trebate savjet, pomoć ili Ste u zdravstvenoj nedoumici kako, gdje i na koji način unaprijediti zdravlje ili sumnjate na pojavu bolesti Vašeg djeteta slobodno mi se obretite na e-mail adresu medicinska.sestra@vrtic-vg.hr, osobno ili na brojeve telefona.

UPUTE RODITELJIMA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI DJETETA U JASLICAMA I VRTIĆU

1. Ako se Vaše dijete razboli (ima povišenu temperaturu, proljev, osip ili druge simptome bolesti) molio Vas da ga ne dovodite u jaslice i vrtić, već se obavezno javite svom liječniku.

2. U slučaju da se radi o zaraznoj bolesti (vodene kozice, šarlah…)ili o infekcioznom proljevu (salmonela, šigela, rota virus…) molimo Vas da obavezno obavijestite odgojitelja u grupi ili zdravstvenog voditelja.

3. Kada dijete ozdravi obavezno donijeti zdravstvenu potvrdu.

4. Ukoliko je dijete na antibiotskoj terapiji ne može boraviti u jaslicama i vrtiću.

5. Kod pojave ušljivosti obavijestite odgojitelje i zdravstvenog voditelja te operite kosu djeteta specijalnim šamponom, prema uputama, a tek nakon takvog postupka dijete smije u jaslice i vrtić.

6. Radi sigurnosti Vašeg djeteta ne preporuča se donositi bombone i žvakaće gume u jaslice i vrtić zbog opasnosti od aspiracije (ulaska komadića bombona ili žvakaće gume u dišne puteve )

7. Ako želite rođendan Vašeg djeteta proslaviti s ostalom djecom u grupi, onda Vam preporučamo da ih počastite malom sladoledom tortom, dozvoljena je samo kupovna torta uz priloženu deklaraciju. Molimo Vas da ne donosite domaće torte i kolače ili iz slastičarnice.

ŠTOVANI RODITELJI! Molimo Vas da se pridržavate ovih uputa radi što bolje suradnje i zaštite zdravlja Vašeg djeteta i druge djece koja borave u jaslicama i vrtiću. Molimo Vas da potičete svoje dijete da pije vodu (izbacite iz djetetove prehrane gazirane i druge umjetno zaslađene napitke).

Dinka Babić
dipl. def. logoped

LOGOPEDSKA djelatnost uključuje sustav pojedinačno ili skupno usmjerenih logopedskih postupaka, mjera i sredstava utemeljenih na načelima i spoznajama logopedske znanosti i prakse koja obuhvaća prevenciju i savjetodavni rad, logopedsku dijagnostiku, logopedsku terapiju uz savjetodavni rad, edukacijske aktivnosti, logopedska stručna i znanstvena istraživanja i evaluaciju.

Logoped u dječjem vrtiću:

Utvrđuje komunikacijske, jezične, govorne i glasovne sposobnosti i potencijale djeteta
razrađuje program rada za djecu s poteškoćom jezično-govorno-glasovne komunikacije
provodi savjetodavno-edukacijski rad s roditeljima
provodi savjetodavno-edukacijski rad s odgojiteljima
provodi individualni rad – logopedsku terapiju
pravovremeno upućuje na potrebnu dijagnostiku i rehabilitaciju u ustanove izvan vrtića
surađuje s ustanovama koje pružaju podršku djeci s TUR i PP
kao član stručnog tima nastoji kroz timski rad i interdisciplinarnim pristupom unaprijediti rad vrtića

Logoped u vrtiću također izrađuje i provodi plan rada za:

poticanje razvoja jezično-govorne komunikacije djece od najranije dobi
prevenciju poteškoća glasa
poticanje rane pismenosti (predčitačkih, predmatematičkih i predpisačkih vještina)

Najučestalije poteškoće jezično-govorno-glasovne komunikacije djece predškolske dobi su:

poremećaj izgovora glasova (poremećaj artikulacije, dislalija)
usporen govorno-jezični razvoj, nedovoljno razvijen govor
poremećaj ritma i tempa govora (mucanje, brzopletost)
poremećaj glasa (promuklost)
jezične poteškoće

Logopedski savjeti za poticanje jezično-govorne komunikacije:

Budite pravilan govorni uzor – govorite polagano i izražajno.
Uvijek razgovarajte s djetetom – imenujte i opisujte radnje.
Slušajte sa zanimanjem sve što vam dijete govori.
Ne opominjite dijete da treba govoriti, tečnije ili brže, budite strpljivi.
Ne ispravljajte dijete, krivo izgovorenu riječ, ponovite ispravno u izmijenjenom kontekstu.
Nadograđivati i proširivati djetetovu rečenicu, korisno je, ali ne završavajte umjesto njega.
Budite iskreni ako ne razumijete dijete, ono će vam pokazati ili ponoviti što želi.
S djetetom u krilu čitajte priče.
Postavljajte pitanja, potičite dijete da i ono pita.
Prepričavajte nedavne događaje, priče.
Često pjevajte brojalice i pjesmice.
Pažljivo birajte crtiće, filmove, kompjutorske igrice i gledajte ih zajedno s djetetom

Logopeda u vrtiću možete potražiti:

Ponedjeljkom i četvrtkom u centralnom objektu Pucekovićeva
  Utorkom u područnom objektu Buševec
  Posljednji utorak u mjesecu područni objekt Mraclin
  Srijedom u područnom objektu Vukovina
Petkom u područnom objektu Kurilovečka

 

Telefon: 01/ 62 60 030
Mobitel: 091 1962 153
E-mail: logoped@vrtic-vg.hr

Petra Palenkaš, mag.rehab.educ.
stručni suradnik edukacijski rehabilitator

Uloga edukacijskog rehabilitatora u vrtiću zasniva se na zastupanju i promicanju načela inkluzije koja poštuje potrebe, mogućnosti i individualni razvoj svakog djeteta. Inkluzija podrazumijeva uvažavanje djece s teškoćama u razvoju kao ravnopravne sudionike odgojno-obrazovnog procesa uz osiguravanje dodatne podrške kada je to potrebno te uz prilagodbu materijalnih uvjeta koji su usmjereni na specifične potrebe djeteta.


Stručni suradnik edukacijski rehabilitator radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece. Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje. Stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića. U suradnji s odgojiteljima, stručnim timom i roditeljima utvrđuje najprimjerenije metode rada sukladno sposobnostima, mogućnostima i interesima pojedinog djetetate ih primjenjuje u svome radu. Također, brine o osposobljavanju i stručnom usavršavanju odgojitelja u području odgojno-obrazovne inkluzije. U savjetodavnom radu s roditeljima procjenjuje i pruža podršku u organizaciji slobodnog vremena djeteta, kao i u primjeni primjerenih metoda i postupaka poticanja i podrške u obiteljskom okruženju.

Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece. Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu.

Popis odgojiteljica