Izvadak iz Statuta Dječjeg vrtića Velika Gorica

„Članak 24.

Dječji vrtićom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova:
– tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
– jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
– jedan član Upravnog vijeća bira se iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine i teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

Članak 41.

Upravno vijeće:

1) donosi na prijedlog ravnatelja:

– statut uz suglasnost Osnivača,
– pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića, uz suglasnost nadležnog
Upravnog odjela,
– druge opće akte utvrđene ovim Statutom i zakonom,
– kurikulum Vrtića i godišnji plan i program rada Vrtića,
– izvješće o godišnjem planu i programu rada,
– financijski plan, godišnji obračun i financijska izvješća Vrtića,
– plan nabave,
– odluku o raspisivanju natječaja i odluke o zasnivanju radnog odnosa koje su dulje od
60 dana,
– odluke o prestanku radnog odnosa.
– odluku o upućivanju odgojitelja i stručnih suradnika na liječnički pregled,

2) odlučuje uz suglasnost Osnivača

– o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina,
– o osnivanju druge pravne osobe;

3) odlučuje:

– o upisu djece i o mjerilima upisa uz suglasnost nadležnog Upravnog odjela,
– o davanju u zakup objekata i prostora Vrtića ili mijenjanju namjene objekata i
prostora uz suglasnost nadležnog Upravnog odjela,
– o žalbama protiv upravnih akata tijela Vrtića,
– o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim
propisom nije drugačije propisano,
– o pitanjima predviđenim općim aktima Vrtića;

4) predlaže  Osnivači:

– imenovanje i razrješenje ravnatelja i vršitelja dužnosti ravnatelja Vrtića,
– promjenu naziva i sjedišta Vrtića,
– promjena djelatnosti,
– statusne promjene Vrtića;

5) razmatra:

– predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Vrtića,
– rezultate odgojno-obrazovnog rada u Vrtiću;

6) predlaže ravnatelju:

– mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Vrtića,
– osnovne smjernice za rad i poslovanje Vrtića.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Vrtića.“

Najava održavanja sjednica

Tijela javne vlasti su dužna osigurati javnost rada na način: informirati javnost o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja.

– da svoj dolazak najave Vrtiću najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice na email: info@vrtic-vg.hr. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;

– ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Upravnog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;

– pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;

– osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona.