Projekti

Dječji vrtić Velika Gorica

Projekt „Što više znam, bolje mogu mijenjati svijet“ / „The more I know, the better I can change the world“

10.5.2016.

Ove pedagoške godine 2015./2016. u mješovitoj odgojnoj skupini s ranim učenjem engleskog jezika (3-6 godina) realiziran je projekt pod nazivom “Što više znam, bolje mogu mijenjati svijet!“- „The more I know, the better I can change the world!“.

Tematska područja koja su tim projektom obuhvaćena su odgoj za demokraciju, razvojna prava te pravo na sudjelovanje.


Razvijanje socijalne i građanske kompetencije, stjecanje demokratske građanske kulture te razvoj inicijativnosti i poduzetnosti ciljevi su ovog projekta.

Poticaj za izbor i provođenje projekta bilo je sudjelovanje dječaka Nikole na sjednici dječjeg gradskog vijeća Grada Velike Gorice te zajednički nastup i sudjelovanje naše odgojne skupine na službenom protokolu otvorenja novog krila vrtića.

Na taj način poticano je kod djece razumijevanje pravila ponašanja i općeprihvaćenog ponašanja koje se promiče u društvu, približen je djeci protokol na službenim događanjima njihovim aktivnim sudjelovanjem.

Razvijena je spoznaja o ulozi i odgovornosti gradonačelnika, poticana demokratska građanska kultura te pravo na sudjelovanje u odlukama koje se tiču djetetovog življenja u vrtiću i gradu.

Aktivnostima vezanim uz dječja prava poticali smo razumijevanje pojma i sposobnost shvaćanja dječjih prava te vještinu zastupanja nekih svojih prava, razvijali smo spoznaju o povezanosti prava s odgovornošću te da pravila reguliraju pojedine situacije u svakodnevnici.

Također smo razvijali svijest o važnosti poštivanja pravila ponašanja u specifičnim socijalnim situacijama.

Poticali smo djecu na aktivno sudjelovanje u donošenju i mijenjanju pravila skupine.

U nastavku projekta razvijali smo suradnju s lokalnom zajednicom te upoznali djecu s gradskim ustanovama, poticali razvoj spoznaje o načinu funkcioniranja javnih ustanova u skladu sa zakonima i propisima te o važnosti uloge gradonačelnika.

Jednako tako poticali smo i razvoj sposobnosti uočavanja odnosa i veza među ljudima i njihovim djelatnostima odnosno zanimanjima, a i razvijali spoznaju o ulozi javnih ustanova u smislu podizanja kvalitete života djeteta / građanina u gradu velika gorica.

Izborima za predsjednika skupine poticali smo razvoj osobnih kompetencija: svijest o sebi i svojim osjećajima, samopouzdanje – pristupanje drugima slobodno i s povjerenjem, povjerenje u sebe i svoje sposobnosti te spremnost na svladavanje izazova i prepreka.

Potican je i razvoj samopoštovanja kod djece – ponos na svoja postignuća.

Posebno zanimljiva bila je i spoznaja da su djeca pokazala iznimnu sposobnost kontroliranja emocija i samoregulaciju svog ponašanja.

Razvoj inicijativnosti i poduzetnosti poticali smo podržavanjem samoiniciranih i samoorganiziranih aktivnosti djece te osiguravanjem primjerene potpore djetetu da svoje ideje i zamisli propituje i isprobava.

Projektom su djeca procjenjivala vlastite mogućnosti i sposobnost podnošenja neuspjeha.

Razvoj svijesti o svojim ulogama i obavezama, poticala timski rad kroz razvoj sposobnosti da dijete sasluša druge te zajedničkim planiranjem i zajedničkim aktivnostima dođe do rezultata i odgovora.

Posjetom državnom izbornom povjerenstvu obogatili smo dječje iskustveno učenje i ojačali njihove kompetencije.

Razvijali smo samopoštovanje, samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi dobivenom potvrdom da su izbori u skupini provedeni u skladu s pravnom procedurom i zakonom.

Ostvareni rezultati projekta u odnosu na djecu su znanja o dječjim pravima, odgovornostima i obavezama te znanje o izbornom procesu.

Kada mislimo na stečene vještine to su iznošenje vlastitog stajališta i uvažavanje stajališta i ponašanja drugih te otvorenost za promjene mišljenja.

Ostvareni rezultati projekta u odnosu na širu zajednicu su ti da je podignuta svijest zajednice o važnosti edukacije djece rane i predškolske dobi o dječjim pravima, demokratskom i građanskom odgoju.

Ostvareni rezultati projekta u odnosu na ostale sudionike uključene u projekt je unaprijeđenost kvalitete dosadašnje suradnje i partnerstva s roditeljima kroz edukaciju roditelja o dječjim pravima  te o građanskim i demokratskim kompetencijama (nacionalni kurikulum za rani i  predškolski odgoj i obrazovanje).

Voditeljice projekta:Mirjana Božić i Željka Herlić


Galerija